Jelenleg üres a bevásárlókosara. megnéz
Hírlevél
Amennyiben rendszeresen szeretne értesülni újdonságainkról, akcióinkról, valamint arról, hogy hol találkozhat velünk, akkor iratkozzon fel már most!

Vásárlási feltételek

A GRUBE Kft. általános szerződési feltételei

I. Bevezető rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) a Grube Kft. (továbbiakban Szállító), valamint a megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) között létrejövő szerződésekre irányadó.  

2. A Szállító a Megrendelő általános szerződési feltételeinek egyidejű alkalmazását kizárja.

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek a visszavonásig hatályban maradnak.
 

II. Szállítási és fizetési feltételek

1. A katalógusban feltüntetett árak - külön kikötés hiányában - nem tartalmazzák a szállítás, szerelés és az üzembehelyezés ellenértékét, tartalmazzák azonban az ÁFÁ-t. A katalógusban megjelölt árak visszavonásig, az akciós árak pedig az akció feltüntetett időtartama alatt érvényesek.

2. A katalógusban szereplő termékek szállítása a Megrendelővel való megegyezés alapján postai úton utánvéttel vagy  futárral történik ill.a Megrendelő jogosult azt személyesen átvenni a Szállító székhelyén. Amennyiben a Megrendelő ezt igényli, több termék egyidejű megrendelése esetén a Szállító részteljesítésekben teljesít. Egyéb esetben az összes megrendelt terméket egyben szállítja le akkor, amikor valamennyi termék rendelkezésére áll. A kárveszély a Megrendelőre a termék átvételének időpontjában száll át.

A megrendelt termékek esetén a Szállító a Szállítási feltételekben mindenkor megjelölt összegű szállítási költségeket számítja fel a Megrendelőnek.
    
Amennyiben a Szállító a megrendelt termékeket csak több részletben tudja kiszállítani, akkor a szállítási költség részszállításonként – az adott részszállítás adatainak figyelembevételével - kerül felszámításra.

3.   A Szállító a katalógusban feltüntetett termékek árát, valamint azok leírását a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi, azonban ennek ellenére esetlegesen technikai, adatrögzítési illetve nyomdai hibák előfordulhatnak. A technikai, adatrögzítési, illetve  nyomdai hibákért a Szállító ajánlati kötöttséget nem vállal. Ilyennek minősül különösen az az eset, amikor a kiszállítandó termék színe a képen láthatóétól eltér.  

A Szállító fenntartja a jogát a katalógusban található termékek műszaki, ill. egyéb jellemzőinek változtatására, ezért a Megrendelő – a megrendelés elküldése előtt - kétség esetén minden esetben kérjen tájékoztatást az adott termék aktuális jellemzőiről.         

4. A katalógusban szereplő termékek szállítási határidejére a Szállító egyedileg tesz ajánlatot a Megrendelőnek.

5. Amennyiben a Szállító a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által esetlegesen fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. A Szállító a megrendelt termék hiányában helyettesítő terméket nem küld.

6. A termékek ellenértékének fizetése a Fizetési feltételekben meghatározott módon történhet utánvéttel, személyesen ill. átutalással. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat +7 % mértékű késedelmi kamatra jogosult. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Megrendelő valamennyi, Szállítóval szemben fennálló, de még nem lejárt követelése is azonnal esedékessé válik.

7. Szállító tulajdonjogát mindaddig fenntartja a leszállított termékek felett, ameddig a Megrendelő a Szállítót a szerződésből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette. Ezt megelőzően a termékeket nem lehet elzálogosítani vagy más módon biztosítékul lekötni.  

8. A Megrendelő a szerződés létrejöttével lemond az őt egyébként megillető birtokvédelemről arra az esetre, ha a nemfizetése esetén a Szállító a tulajdonát képező terméket vissza kívánja venni.

III. Jótállás, szavatosság

1. Szállító a kötelező jótállás alá tartozó **-gal jelölt termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szállító a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szállító a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.

2. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult.  Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

3. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill.szavatosság körébe tartozó hibákat a Szállítónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szállítót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

4.    A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szállítótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket. Akciós feltételekkel megrendelt termékek esetén a Megrendelő az eredeti feltételek (akciós csökkentett ár) figyelembevételével jogosult a termék kicserélését kérni – bármilyen más, a katalógusban aktuálisan szereplő termékre az ott feltüntetett áron és feltételek mellett.

5. Szállító nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, alkalmatlan üzemanyagok használatából, illetve a meghatározottól eltérő mechanikai, vegyi vagy villamos behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

IV. Elállási jog

1.  A Megrendelő jogosult a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállni. A Megrendelő az elállási jogát a termék kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jogosult gyakorolni. Ebben az esetben a Szállító köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő viseli. A Szállító a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését követelheti.

2. Amennyiben valamely termék a Megrendelő személyéhez kötött ill. amelyet kifejezetten az ő kérésére állítanak elő (17/1999. (II.5.)Korm. rendelet 5.§c)), akkor erről a tényről a Szállító az egyedi ajánlatban tájékoztatja a Megrendelőt, mivel ezen termékeknél a Megrendelő fenti elállási joga nem áll fenn. 

3. Amennyiben a Megrendelő a terméket bármilyen okból (elállás, csere stb.) visszaküldi a Szállítónak, köteles azt az eredeti sértetlen csomagolásban bérmentesítve visszajuttatni.  Utánvéttel vagy portóval feladott terméket a Szállítónak nem áll módjában átvenni.


V. Egyebek

1. Felek a szerződésből származó jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Amennyiben a per a pertárgy értékére tekintettel a Fővárosi Bíróság hatásköre alá esne, úgy ez a bíróság az illetékes.

2. Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés a felek között írásbeli szerződésnek tekintendő, amelyet a Szállító nem iktat és utóbb nem tesz hozzáférhetővé (2001. évi CVIII. tv. 5.§). A szerződés, valamint jelen általános szerződési feltételek által nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő adatait az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Megrendelő adatait a Szállító nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, kivéve amennyiben erre a jogszabály felhatalmazza, ill. a Megrendelő ehhez hozzájárul. A Megrendelő jelen ÁSZF tudomásulvételével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő nemteljesítése esetén a Megrendelő adatait a követelés behajtása ill. értékesítése céljából harmadik személy részére továbbítsa.

4. Amennyiben a Megrendelő a szerződéssel, ill. annak teljesítésével kapcsolatban panaszt vagy észrevételt kíván tenni, azt a Szállító székhelyén az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

 

 

Személyesen:      Grube Kft.2030 Érd, Kadarka u. 1. 

  Hétfőtől - csütörtökig  8-16- között, pénteken 8-13-ig.

 

Telefonon:       06-23-520-180
Faxon:             06-23-520-183
Emailben:         Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez

 
Érd, 2009. május 1.